Privacybeleid

Privacyverklaring van de praktijk van Gemio muziektherapie

In deze verklaring wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om het therapeutisch beroep in de individuele gezondheidszorg toe te   kunnen passen.
• Het leveren van informatie en beantwoorden van uw vragen.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gemio muziektherapie verwerkt persoonsgegevens over u en/of uw kind doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Voor het verwerken van deze persoongegevens vraag ik uw toestemming door middel van een intakeformulier/ behandelovereenkomst.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk:
• Contactgegevens
• Personalia van u (of uw kind)
• Gezondheidsgegevens
• Ontwikkelingsgegevens van u (of uw kind)
• Bijzondere gebeurtenissen
• Bij kinderen: opvoedkundige gegevens van ouders
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.